REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE W MIEŚCIE”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „WAKACJE W MIEŚCIE”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest właściciel galerii handlowej Galeria Galena – firma Galeria Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 42, wpisana do Rejestru KRS pod numerem 0000374190 („Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany  ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/galeriagalenajaworzno

II. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage’a  w okresie trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2019 r. o godz. 13.00, a kończy w dniu 14.07.2019 r. o godz. 20.00.
 3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba posiadająca polskie obywatelstwo,  z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. NOVA Management Sp. z o. o., P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział  w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Galena. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w okresie trwania Konkursu, co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.
 3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).
 4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów.
 5. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 7. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage’a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę.
 9. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze zgłoszenie, które otrzyma najwyższe oceny w zakresie kreatywności, oryginalności i estetyki.

V. NAGRODY

 1. Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę w postaci roweru marki Romet LTD EDITION o wartości 899 zł brutto.
 2. Dodatkowo do nagrody rzeczowej, o której mowa w powyższym ust. 1, zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości otrzymanej nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) i zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od łącznej wartości nagród oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy.
 3. Zwycięzca nagrody zostanie poinformowany o wygranej drogą wiadomości facebookowej do dnia 17.07.2019 r., do godz. 16.00.
 4. Nabycie nagrody nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może odebrać nagrody, nie spełnia warunków Regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, traci on prawo do przyznanej nagrody, a o jej przekazaniu decyduje Komisja Konkursowa.
 5. Nagroda wydana będzie w Biurze Administracji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 do dnia 31.07.2019 r.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.
 2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. W związku z przeprowadzaniem Konkursu i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.), Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, a w przypadku zwycięzcy Konkursu także PESEL oraz adres zamieszkania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego  w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik
  ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór nagrody.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych, jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji Galerii Galena
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma zawierającego reklamację.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Konkursu będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.