KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (telefoniczne informacje marketingowe i handlowe)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, numeru telefonu) jest Galeria Galena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice (KRS 374190) – dalej „Administrator”.
 2. Twój numer telefonu przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w celu przekazywania drogą telefoniczną (SMS/MMS) bezpłatnych informacji marketingowych i handlowych od Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie komunikacji akcji marketingowych oraz promocji najemców centrum handlowego Galeria Galena (Jaworzno, ul. Grunwaldzka 59) oraz parku handlowego Galena (Jaworzno, ul. Rzemieślnicza 14) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Twoje imię i nazwisko będą przetwarzane w celu udokumentowania Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych oraz w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Twoje dane osobowe będą:
  a) przetwarzane i przechowywane w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie takich informacji; b)przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym przez przepisy prawa i wyłącznie w zakresie określonym w tych przepisach. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe podmiotowi, któremu zleci obsługę wysyłania SMS/MMS, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej usługi.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz brak złożenia podpisu pod oświadczeniem o zgodzie będzie skutkował jednak brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych oraz handlowych zgodnych z treścią zgody. Kupony, które zostały wypełnione w sposób niekompletny będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
 11. Udzielona zgoda na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: spotkanie@galeriagalena.pl ub wysłanie pisma z cofnięciem zgody na adres: Galeria Galena Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 42,44-100 Gliwice.
 12. Administrator nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Wnioski, skargi, zapytania i zgłoszenia dotyczące danych osobowych przetwarzanych w przez Administratora należy kierować na adres: spotkanie@galeriagalena.pl