Galeria Galena, włącza się do czynnej walki z koronawirusem i uruchamia program wsparcia społecznego dla mieszkańców Jaworzna, którzy z różnych powodów mają problemy ze zrealizowaniem swoich potrzeb zakupowych.

Pogotowie Zakupowe, bo pod takim szyldem będzie funkcjonować akcja, skierowane jest do osób w kwarantannie, niepełnosprawnych oraz seniorów, którzy nie mogą lub mają problemy z opuszczeniem miejsca zamieszkania i nie są w stanie sami zrealizować podstawowych zakupów. Aby wziąć udział w akcji wystarczy zadzwonić pod dedykowany numer telefonu: 536 042 114 i ustalić z koordynatorką listę zakupów oraz termin ich dostarczenia. Zażyczyć można sobie praktycznie każdej rzeczy – począwszy od środków czystości, przez artykuły spożywcze, po materiały plastyczne. Właściwie wszystko, co dostępne jest w funkcjonujących sklepach Galerii Galena. Ustalona lista nie ma granicy ilościowej, jednak zakupy winny mieścić się między 100zł a 300zł. Rozliczenie zakupów nastąpi w momencie dostarczenia zamówienia i możliwe będzie wyłącznie w postaci gotówki – koordynator skontaktuje się z każdym Uczestnikiem przed przyjazdem i przekaże informacje o dokładnej kwocie widniejącej na paragonie. 

To nie koniec wsparcia, jakie Galeria Galena przygotowała w ramach swojego projektu, bowiem każdy uczestnik otrzyma darmowy posiłek, zakupiony w punktach restauracyjnych na terenie obiektu. Obiad zostanie dostarczony wraz z zamówieniem, w terminie ustalonym z koordynatorką akcji.

Akcja trwa od poniedziałku do piątku i startuje już 19 listopada!

Ilość uczestników danego dnia limitowana jest do 15.

REGULAMIN AKCJI „POGOTOWIE ZAKUPOWE”

(zwany dalej „Regulaminem”)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji pod hasłem „POGOTOWIE ZAKUPOWE” (zwanej dalej „Akcją”) jest Galeria Galena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, NIP: 954-271-83-36, REGON: 241823717, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374190, kapitał zakładowy 33 725 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

§2 Termin i miejsce Akcji

 1. Akcja prowadzona jest na terytorium miasta Jaworzno.
 2. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 19 listopada 2020 r. od godz. 09:00 do 4 grudnia 2020 r. do godziny 17:00.
 3. Akcja jest prowadzona od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Uczestnicy Akcji

 1. Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób, które ze względu na stan zdrowia lub ograniczenia prawne związane z obowiązkiem przebywania na kwarantannie nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów (zwane dalej „Uczestnikami”). Akcja w szczególności skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 lat, osób objętych kwarantanną lub osób niepełnosprawnych. O zakwalifikowaniu do udziału w Akcji decyduje Organizator na podstawie danych zebranych w zgłoszeniach.
 2. W Akcji może wziąć udział łącznie 180 osób:
  • 19.11.2020r. 15 osób
  • 20.11.2020r. 15 osób
  • 23.11.2020r. 15 osób
  • 24.11.2020r. 15 osób
  • 25.11.2020r. 15 osób
  • 26.11.2020r. 15 osób
  • 27.11.2020r. 15 osób
  • 30.11.2020r. 15 osób
  • 01.12.2020r. 15 osób
  • 02.12.2020r. 15 osób
  • 03.12.2020r. 15 osób
  • 04.12.2020r. 15 osób

§4 Zasady Akcji

 1. Akcja polega na:
  1. Ustaleniu i zebraniu listy zakupów od 15 Uczestników danego dnia.
  1. Realizacji wyżej wspomnianych list zakupów na terenie sklepów znajdujących się na terenie Galerii Galena.
  1. Dostarczeniu zakupów pod adresy wskazane i ustalone z Uczestnikami.
 2. Zakupy winny być na kwotę min. 100 zł, lecz nie większą niż 300 zł brutto.
 3. Do każdego zamówienia Organizator dołącza posiłek o wartości 15 zł brutto zrealizowany we współpracy z lokalami gastronomicznymi w Galerii Galena.
 4. Uczestnik chęć wzięcia udziału w Akcji winien zgłosić pod numerem tel. 536 042 114 (numer telefonu będzie dostępny od 17 listopada 2020 r., od godziny 09:00 do 3 grudnia 2020 r., do godziny 17:00) i ustalić z reprezentantem Organizatora dzień realizacji i dostarczenia zamówienia.
 5. Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00.
 6. Jeden Uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w Akcji 1 raz w ciągu 1 tygodnia kalendarzowego.
 7. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty zrealizowanych zakupów na podstawie paragonów dokumentujących dostarczone zakupy.
 8. Zwrot kosztów zrealizowanych zakupów będzie przyjmowany wyłącznie w postaci gotówki. Zwrotu należy dokonać przy odbiorze zakupów, do rąk osoby dostarczającej zakupy.
 9. Brak zwrotu kosztów zakupów jest jednoznaczny z rezygnacją Uczestnika z Akcji. Organizator zastrzega, że w przypadku odmowy zwrotu kosztów zakupy nie zostaną przekazane Uczestnikowi.
 10. Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat z tytułu zrobienia zakupów i ich dostarczenia do Uczestnika.
 11. W ramach Akcji leki na receptę/e-receptę, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe nie będą realizowane.

§5 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonych towarów.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości towarów Uczestnik może skorzystać w stosunku do sprzedawcy z uprawnień określonych we właściwych przepisach prawa konsumenckiego.

§6 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. W związku z przeprowadzaniem Akcji i w celu wykonania zakupów oraz ich dostarczenia do Uczestnika  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego  w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem dostarczeniem zakupów jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a po jej zakończeniu przez okres nie dłuższy nie okres przedawnienia roszczeń.
 7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji „POGOTOWIE ZAKUPOWE” dostępny jest na stronie www.galeriagalena.pl
 2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2020r. godz. 09:00.